Kullanım Şartları | Copyright © 2014
İçerenköy Mah. Topçu İbrahim Çıkmazı Sok. Pak Plaza No:5 D:5 34752 Ataşehir-İstanbul // Tel: 0216 572 02 22 pbx // sias@sias.com.tr

KULLANIM ŞARTLARI

1-SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşme SİAS Sivas Alçı Sanayi ve Tic.A.Ş.’nin (SİAS A.Ş), www.bmtalci.com internet  sitesinde mevcut satış vesipariş kanalının YETKİLİ SATICI’nın kullanımına açılması ile ilgili kurallarıve karşılıklı yükümlülükleri belirler.

 

2-BMT ONLİNE SATIŞ SİSTEMİNİNKULLANIMI

1) SİAS A.Ş. tarafından YETKİLİ SATICI’ya, sisteme giriş yapabilmesi için “KullanıcıAdı” ve “Kullanıcı Şifresi” verilir. Bu şifreleri alan her YETKİLİ SATICI sistemdeki her türlü kullanıcı işlemini yapmaya yetkilidir.

2) “Kullanıcı Adı“ her YETKİLİ SATICI’nın  kendi  CARİHESAP KODU’dur.

3) “KullanıcıŞifresi”,  SİAS A.Ş. tarafından üretilir.YETKİLİ SATICI’nın sisteme ilk girişini yapabilmesi için verilen bu şifre dahasonra YETKİLİ SATICI tarafından değiştirilir. SİAS A.Ş. şifre kullanımından doğacakzararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

4)YETKİLİ SATICI’nınşifresini unutması halinde, SİAS A.Ş.’den, yazılı veya kayıtlı mail adresindenbaşvuru yapmak suretiyle yeni şifre talep edebilir. SİAS A.Ş. tarafındanyeniden  oluşturulan şifre mail yoluylaYETKİLİ SATICI’ya iletilir. YETKİLİ SATICI ise SİAS A.Ş. tarafından gönderilenşifreyle  sisteme yeniden girişyapabilir. Verilen bu şifre daha sonra YETKİLİ SATICI tarafından değiştirilir.

5) YETKİLİ SATICI’nın üyelik gerektiren servislerebağlanabilmesi için her defasında  kullanıcıkodu ve kullanıcı şifresini girmesi gereklidir.

 

3- YETKİLİ SATICI’NINYÜKÜMLÜLÜKLERİ

YETKİLİ SATICI, BMT Online SatışSistemi’ni kullanımı sırasında;

1) SİAS A.Ş.’nin  erişimiçin kendisine verilen şifrenin ve kendi üreteceği şifrelerin güvenliğindensorumlu olduğunu, bu kullanıcı kodu ve şifrelerle yapılacak işlemlerin YETKİLİSATICI adına yapıldığını, bu kod ile şifreleri kullanan kişilerin YETKİLİSATICI tarafından yetkilendirildiğini, bu şifre girilerek yapılan tümişlemlerden(satış, sipariş, ödeme vs.) kendisinin sorumlu olduğunu ve SİASA.Ş’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını,

2) SİAS A.Ş. tarafından verilen servislerin ve yazılımlarıntelif hakkının yine SİAS A.Ş’ye ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekildeçoğaltıp, dağıtmayacağını,

3)Sistem üzerindeki satın alma işlemini SİAS A.Ş.’nin belirlediğikredi limitleri dahilinde, ilgili satış esaslarına uygun olarak DBS(DoğrudanBorçlandırma Sistemi), Kredi Kartı ve Cari Hesap (Çek, EFT, Havale vs.) ödemeşekilleri  ile yapmak zorunda olduğunu, yapılan işlem sistem tarafındanonaylanmadığında alışveriş yapamayacağını,

4) YETKİLİ SATICI sistemüzerinden yaptığı online alışverişte, 3. kişilere ait olan kredi kartlarınıkullanması halinde, kart hamillerince harcamalara ilişkin yapılacak her türlüitiraz, kartın iptali veya karta ilişkin çalıntı ihbarı vs.  durumlarda SİAS A.Ş.’nin uğrayacağı her türlüzarardan sorumlu olacağını,


5)YETKİLİ SATICI kredikartı, POS makinesi, DBS  ve sanal POS  üzerinden yapılacak işlemlerle ilgili olarakmünferiden veya diğer kişilerle müştereken gerçekleştirilecek yasalolmayan  her türlü fiilden  ya da yapılacak hatalar sebebi ile SİASA.Ş.’nin uğrayacağı zararlardan sorumludur. YETKİLİ SATICI,  SİAS A.Ş.’nin uğrayacağı hukuki ve cezaiyaptırımlar karşısında işlemleri bizzat yapan olarak kendisinin sorumluolduğunu ve kendisinin haksız işlem ve eylemleriyle ilgili SİAS A.Ş.’nin hiçbirkusurunun olmadığını,

6)YETKİLİ SATICI, yukarıdabelirtilen durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi veya kendisinin  kusurlu davranışı  sebebiyle SİAS A.Ş.’nin uğrayacağı zararlardansorumlu olup, söz konusu zararlar derhal YETKİLİ SATICI’nın cari hesabına borçolarak kaydedilecek ve herhangi bir ihtar, ihbar veya hüküm tesisine gerekkalmaksızın  doğrudan tahsiledebileceğini  şimdiden kabul ve taahhüteder.

 

4-SİAS A.Ş.’NİN YETKİLERİ

1) SİAS A.Ş.’nin yaptığı satışlar, kendi stoklarıylasınırlıdır. Sistemden işlem yapılması ürünün teslim edileceği anlamına gelmez.SİAS A.Ş., yeterli miktarda stoku bulunmayan ürünlerin teslimatını eksik olarakyapabileceği gibi hiç yapmayabilir. Böyle durumlarda kredi kartı ile yapılanödemelerde, SİAS A.Ş. siparişi iptal ederek, sipariş tutarını YEKİLİ SATICIhesabına iade edebileceği gibi eksik yapılan teslimatta iade faturasıdüzenleyebilir. Ürünlerin, SİAS A.Ş.’nin internet sitesinde  teşhir edilmesi, stokta bulunmasını taahhütetmez.

2)SİAS A.Ş., siparişverilen ürünleri adil bir sıra gözeterek, elindeki imkanlarla, en çabuk ve eniyi şekilde teslim etmek için gayret gösterir. Ancak SİAS A.Ş. kendi bilgisi verızası dışında  meydana gelebilecekdeğişikliklerden sorumlu tutulamaz.

3) Satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerinideğiştirme yükümlülüğü SİAS A.Ş.'ye aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerindehata oluştuğu takdirde, SİAS A.Ş hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatıyapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iadeedebilir.

4) SİAS A.Ş, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyumamacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcutmaddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Yapılandeğişiklikler sitede ilan edilir.

5-ÜRÜN FİYATLARI

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar YETKİLİ SATICI alışfiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar  fabrikadavasıta üzeri teslim fiyatları olup, güncelleme yapılana ve değiştirilene kadargeçerlidir.

 

6-ÜRÜN TESLİMATI

Busözleşme   kapsamında  yapılacak  ürün    teslimatlarında  nakliye, YETKİLİ SATICI’ya ait olup, nakliyesırasında doğacak her türlü zarar-ziyan YETKİLİ SATICI’ya aittir. SİAS A.Ş.’ninürünlerin teslimine ilişkin  herhangi birsorumluluğu yoktur.

 

7-VERGİLENDİRME

SİAS A.Ş’nin internet üzerindenyapmış olduğu tüm işlemler Türkiye'de mevcut Vergi Kanunlarına görevergilendirilir . Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanunideğişikliklerden kaynaklanan işlemler SİAS A.Ş’nin sorumluluğu dışındadır ve aynensözleşmeye yansıtılır.

 

8-GİZLİLİK

YETKİLİ SATICI bu sözleşme ile ilgili veya sözleşmenin ifası dolayısıylaöğrendiği, üçüncü kişilerce yasal yollarla bilinenler dışındaki, taraflararasında gizli olduğu bildirilsin ya da bildirilmesin tüm bilgileri gizli veyaticari sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, yasal zorunluluklar hariç diğertarafın yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuyaduyurmamayı ve istihdam ettikleri yardımcı kişilerin de bu hususa uymalarınınsağlanması için tüm  önlemleri almayıveya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt ederler. YETKİLİ SATICI tarafından bu bilgilerin üçüncü kişi veyakuruluşlara verildiğinin tespiti halinde, SİAS A.Ş.  işbu sözleşmeyi derhal feshedeceğini, YETKİLİSATICI bu konuda SİAS A.Ş.’nin uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğinikabul eder.

 

9-KURUM KAYITLARININ KESİN DELİL NİTELİĞİ

YETKİLİ SATICI, işbu sözleşmeninuygulanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda SİAS veya Banka'nın kanunidefter, hesap, kayıt, mikrofilm, mikrofiş, bilgisayar v.b.kayıt, çıktı ve belgeleriningeçerli, bağlayıcı, HMK 193. madde anlamında kesin ve kat'i delil olduğunu, kabul,beyan ve taahhüt eder.

 

10-UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmeyle ilgili olarakçıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayanhallerde ise TBK, TTK, HMK, TMK vs. yasalar uygulanacak olup, bu sözleşmekapsamında YETKİLİ SATICI 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun danitelenen tüketici olarak adlandırılamaz ve tüketici haklarından yararlanamaz.İşbusözleşmeye göre yapılan satışlar Ticaret Kanunu  hükümlerine  tabi olup,işbu sözleşmeye göre yapılansatışlarda 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda (ve onudeğiştiren kanunlar) yer alan kapıdan satış, kampanyalı satış, taksitli satışve abonelik sözleşmesine vs. sözleşmelere ilişkin hükümleri uygulanamaz. SİASA.Ş. nin,  web sitesinde bilgilendirmeamacı ile yapmış olduğu tanıtımlar bu malın niteliğine ilişkin taahhüt anlamınagelmeyeceğini bayi peşinen kabul eder.

 

11-YETKİLİ MAHKEME VE İCRADAİRELERİ

İş bu sözleşmeninuygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbulAnadolu Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

12-UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK

YETKİLİ SATICI'nın, BMT Online Satış Sözleşmesi’nieksiksiz doldurduğu ve şartlarına uymayı taahhüt edip SİAS A.Ş. ile karşılıklıolarak imzaladığı  andan itibarengeçerlidir. Bu sözleşme kapsamında düzenlenmemiş hükümler için önceden imzalanmışolan BMT Online Satış Sözleşmesi hükümleri geçerlidir.